ايمپلنت

كاشت هشت ايمپلنت همزمان با كشيدن ريشه دندانها در قسمت خلف بالا و پايين ، سمت واست و چپ و نصب دوازده روكش

 

 

كارگذاري تك واحد ايمپلنت

 

 

 

كار گذاري تك واحد ايمپلنت همزمان با كشيدن ريشه دندان