لمينيت

زيبايي با لمينيت سراميكي

 

لمينيت سراميكي جديدترين روش امريكا كه شيارهاي اناتومي بر روي لمينيت داده ميشود و با انتخاب رنگ خيلي سفيد بصورت طبيعي ديده ميشود