برچسب: باكتريهاي روي دندانها

دی ۱۵, ۱۳۹۴

كلر و فلورايد دو تا از خطر ناكترين و واكنش پذير ترين گازهاي اين سياره هستند اما رفتار عنصرها بستگي به نوع تركيبي كه در ان حضور دارند دارد، بطور مثال اگر سديم را با كلر مخلوط كنيم نمك خوراكي بدست مي ايد و اگر سديم را با فلوئور تركيب كنيم چيزي بدست مي ايد كه براي دندانها خوب است كه دندانپزشكان به ان فلورايد مي گويند، قضيه از وقتي شروع شد كه دندانپزشكي بنام فردريك مكي در سال ١٩٠١ به شهري بنام كلورادو اسپرينگ نقل مكان كرد و با دقت دندانهاي مردم محلي ان منطقه را بررسي ميكرد و متوجه شد كه دندانهاي مردم محلي داراي لكه هاي قهوه اي هستند ولي از جهات ديگر سلامت ميباشند و كمتر داراي پوسيدگي دنداني هستند ، علي رغم ظاهر بد دندانها بنظر مي رسيد كه مقاومت بيشتري در مقابل پوسيدگي دارند، نه او و نه هيچكدام از دوستان دندانپزشك او تا كنون چنان