برچسب: بيماري لثه

دی ۱۵, ۱۳۹۴

بايد بدانيد كه محل قرار گرفتن دندانها را فشارهاي وارده از طرف لب، زبان و گونه ها تعيين ميكنند و دندانها در محلي قرار گرفته اند كه برايند فشارهاي وارده به انها صفر است، از نظر سطوح جونده ، قدامي و خلفي نيز وجود دندانهاي ديگر دندان را محدود ميسازد، يك دندان تا جايي به رشد و حركت خود ادامه ميدهد تا به دندان مقابل برسد و در ضمن دندانهاي خلفي تر تمايل به حركت به سمت جلو دارند حال تصور كنيد يك دندان مثلا اولين اسياب بزرگ فك پايين را از دست بدهيد، مقداري از فضاي حاصله از دست رفتن اين دندان توسط دندانهاي مجاور پر ميگردند كه بسمت جاي خالي حركت ميكنند در نتيجه بين دنداني كه حركت كرده و دندان بعدي فاصله ايجاد ميشود و موجب گير غذايي در ان ناحيه و ممكن است باعث پوسيدگي و ازردگي فرد و حتي بيماري لثه گردد، در ضمن حركت دندانها به سمت جاي خالي