برچسب: عصب كشي

بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

هنگامي كه پوسيدگي دندان از ميناي دندان فرا تر ميرود و ريشه دندان نيز درگير باكتريها ميشود ، دندان به عصب كشي نياز پيدا خواهد كرد، در عصب كشي يا درمان ريشه تمام محتويات داخل كانالهاي موجود در ريشه خارج ميگردد و با مواد مخصوص پر ميشود،خيلي از افراد تصور ميكنند كه اگر درد دندان ندارند نيازي به عصب كشي نيز نخواهند داشت ، اما گاهي اوقات رسيدن باكتريها به عصب باعث نكروز شدن ان ميشود و دردي وجود ندارد ولي انجام درمان ريشه الزاميست، درمان ريشه درمانيست دقيق كه بايد با دقت بالا انجام پذيرد و در درصد بالايي از دندانها بعد از انجام درمان ريشه ، براي جلوگيري از شكستگيهاي احتمالي نياز به روكش پيدا ميكنند، اگر درمان ريشه با دقت كافي صورت نگيرد ممكن است مقداري از باكتريها درون ريشه باقي بماند كه با مرور زمان از ته ريشه عبور ميكند و بصورت ضايعه كيستي در خواهد امد ، همانطور كه در عكس

Posted in مقالات | Tags: