انواع طراحی لبخند

žدندان های قدامی هر فرد، طرح لبخند او را تشکیل می دهند. فردی که دندانهای جلوی دهانش فاصله دار یا نامنظم، بدرنگ و لکه دار، کج و نا مرتب، شکسته و یا لب پریده و زیاده از حد بلند یا کوتاه باشد، می تواند با اصلاح این ‏نواقص، ظاهری جذاب و لبخندی زیبا و اعتماد بنفس بیشتری را تجربه کند. در واقع اصلاح طرح لبخند راهی است برای به دست آوردن اعتماد بنفس بیشتر.

انواع لبخند

از مهمترین انواع لبخند می توان به لبخند جوانی، لبخند عاقلانه و لبخند اسپرت اشاره کرد.

žدر لبخند جوانی معمولا دندانهای قدامی بلندتر، مترادف با جوانی و احساس ارزیابی می شود. بنابراین در این نوع لبخند، دو دندان جلو به طور مشخص بلند تر از دو دندان کنار خود هستند.

žاین نوع طرح لبخند نشاندهنده جوانی و بی باکی است . در کسانی که لبهای برجسته دارند این نوع لبخند جالب به نظر می رسند.

لبخند عاقلانه

žدر این نوع لبخند دندانها در یک خط عرضی مستقیم قرار می گیرند.این نوع لبخند نشان دهنده هوش و بلوغ است. هنگامی که دندانها در دهان رویش می یابند طول دندانها به یک اندازه نیستند ولی وقتی سن بالا می رود، لبه دندانها سائیده شده و اندازه آنها یکسان می شود. از این رو معمولا دندانهای یک اندازه را مترادف با بلوغ ،عقل و خبرگی می دانیم.

žو لبخند اسپرت که این نوع طرح لبخند بین دو نوع طرح لبخند قبلی است. دو دندان جلو بلند تر از دندانهای کناری است. در این نوع لبخند گرمی وطراوت را می توان مشاهده کرد. در حقیقت این نوع لبخند نه به جدیت لبخند عاقلانه و نه به بی باکی لبخند جوانی است.

žاصلی ترین درمان های زیبایی مورد نیاز عبارتند از

žترمیم کامپوزیت

žترمیم کامپوزیت ونیر

žلامینیت

žتصحیح رنگ دندان ها

žسفید کردن دندان ها (بلیچینگ)

žردیف کردن دندان ها

žبستن فاصله دندان ها

žدرمان نقایص مینای دندان

žاصلاح زشتی لثه ها

žروکش هایFull Ceram

žپرکردگی های inlay و onlay

Leave a Comment

error: Content is protected !!