لمینیت

زیبایی با لمینیت سرامیکی

 

لمینیت سرامیکی جدیدترین روش امریکا که شیارهای اناتومی بر روی لمینیت داده میشود و با انتخاب رنگ خیلی سفید بصورت طبیعی دیده میشود

 

error: Content is protected !!