پوسیدگی دندان شیری

دندان شیری پوسیده، زنگ خطر دندان دائم!

توجه ساده به دندان‌های کودکان، حلقه شیوع پوسیدگی را می‌شکند‌ .رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، پوسیدگی دندانی را از مهم‌ترین بیماری‌های دهان و دندان کودکان عنوان کرد و با اشاره به ارتباط میان دندان‌های شیری پوسیده و دندان‌های دائم پوسیده، بر نقش مادر در سلامت دهان و دندان کودکان تاکید کرد.
پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان باید از سنین کودکی آغاز شود. طبق مطالعات صورت گرفته، نقش مادر در سلامت دهان و دندان کودک بسیار مهم است؛ به طوری که توجه ساده به دندان‌های کودک زیر شش سال می‌تواند حلقه شیوع پوسیدگی دندانی را بشکند.

میانگین دندان‌های پوسیده در کودکان شش سال کشور پنج تا شش دندان است . تا سن سه سالگی همه دندان‌های کودک رشد می‌یابد، میانگین تعداد دندان‌های پوسیده در کودکان سه ساله ایرانی حدود دو دندان پوسیده است که این آمار بالایی است.
ارتباط معنی داری میان دندان‌های شیری پوسیده و دندان‌های دائم پوسیده وجود دارد، کودک تا قبل از سن چهارسالگی توانایی مراقبت کامل از دندان‌های خود را ندارد. بنابراین نقش مادر در سلامت دندان کودکان در این سنین بسیار حائز اهمیت است. بنابراین لازم است که مادر حداقل هفته‌ای یک بار دهان کودک را مورد بررسی قرار دهد و نسبت به هرگونه تغییر رنگ در دندانها حساس باشد.
لازم است که از سن دو سالگی تمیز کردن دندان‌های کودک و توجه به بهداشت دهان و دندان وی از سوی مادر آغاز شود.

Leave a Comment

error: Content is protected !!