چرا دندانهای از دست رفته باید جایگزین شوند

دی ۱۵, ۱۳۹۴

بايد بدانيد كه محل قرار گرفتن دندانها را فشارهاي وارده از طرف لب، زبان و گونه ها تعيين ميكنند و دندانها در محلي قرار گرفته اند كه برايند فشارهاي وارده به انها صفر است، از نظر سطوح جونده ، قدامي و خلفي نيز وجود دندانهاي ديگر دندان را محدود ميسازد، يك دندان تا جايي به رشد و حركت خود ادامه ميدهد تا به دندان مقابل برسد و در ضمن دندانهاي خلفي تر تمايل به حركت به سمت جلو دارند حال تصور كنيد يك دندان مثلا اولين اسياب بزرگ فك پايين را از دست بدهيد، مقداري از فضاي حاصله از دست رفتن اين دندان توسط دندانهاي مجاور پر ميگردند كه بسمت جاي خالي حركت ميكنند در نتيجه بين دنداني كه حركت كرده و دندان بعدي فاصله ايجاد ميشود و موجب گير غذايي در ان ناحيه و ممكن است باعث پوسيدگي و ازردگي فرد و حتي بيماري لثه گردد، در ضمن حركت دندانها به سمت جاي خالي بصورت كامل و بدنه اي نبوده و دندانهاي مجاور به ان سمت خم ميگردند كه ماحصل اين خم شدن و ضرر حاصله، بروز بيماري لثه با بوجود امدن پاكت لثه اي ( با عميق تر شدن شيار لثه اي ) در ناحيه زير خم شدگي ميباشد، و همچنين در اثر اين خم شدن نيرو وارده از جويدن غذا در امتداد طولي دندان نخواهد بود و نيروي وارده مخرب خواهد بود، با كشيدن دندان تغييرات احتمالي منحصر به فك مربوطه نخواهد بود و فك مقابل نيز دچار تغييراتي ميگردد. همان طور كه گفته شد دندانها تا جايي به رشد و حركت ادامه ميدهند تا به دندان مقابل برسند هنگامي كه دندان كشيده ميشود دندان مقابل ان رشد و حركت اضافي خواهد كرد و علاوه بر ناخوشايند بودن از لحاظ زيبايي به علت حركتهاي طرفي فكي و مزاحم بودن ان امكان بروز مشكلات مفصل گيجگاهي نيز وجود دارد، لطفا از دست دادن دندان را جدي بگيريد و در صورت بروز ان حتما بفكر جايگزيني دندان باشيد

 

Leave a Comment